Novi zvuk logo

српски / english facebook

Упутства за ауторе

Адреса

Нови звук, међународни часопис за музику
Факултет музичке уметности, Универзитета уметности
Краља Милана 50, 11000 Београд, Србија
E-mail: new.sound.journal@gmail.com

Пријављивање радова подразумева да су у питању оригинални, необјављени радови, као и да се њихово објављивање не разматра на неком другом месту.

Број речи

Техничка упутства

Цитирање и референце

У напоменама, библиографске јединице наводити на следећи начин:

Књига
– Deryck Cooke, The Language of Music, London, Oxford University Press, 1959.

Чланак
– Hermann Danuser, „Zur Kritik der musikalischen Postmoderne", Neue Zeitschrift für Musik, 12, 1988, 4–9.
– Michel Foucault, Pierre Boulez, „Contemporary Music and the Public", in: John Rahn (Ed.), Perspective on Musical Aesthetics, New York – London, W. W. Norton & Company, 1994, 83.
– Душан Михалек, „Последња лекција Стане Ђурић-Клајн", у: Мирјана Веселиновић-Хофман и Мелита Милин (ур.), Стана Ђурић-Клајн и српска музикологија, Београд, Музиколошко друштво Србије, 2010, 165–170.

После прве појаве, библиографске референце у напоменама наводити скраћено (Deryck Cooke, нав. дело; исто). Користити скраћеницу уп. уместо "упореди са".

Код наводника који иду уз енглеске наслове: у српској варијанти текста следе се правила српског језика (значи, улазни наводници за наслове на свим језицима су доњи), а у енглеској варијанти се следе правила енглеског језика (значи, улазни наводници за наслове на свим језицима су горњи).

У коначном списку Референци тј. Цитираних дела, библиографске јединице наводити на следећи начин:

Књигe:
– Cooke, Deryck: The Language of Music. London: Oxford University Press, 1959.
– Adorno, Theodor W.: Mahler. A Musical Physiognomy. Transl. by Edmund Jephcott. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992.

Чланци
– Danuser, Hermann: „Zur Kritik der musikalischen Postmoderne", Neue Zeitschrift für Musik, 12, 1988, 4–9.
– Foucault, Michel; Pierre Boulez: „Contemporary Music and the Public", in: John Rahn (Ed.), Perspective on Musical Aesthetics, New York – London, W. W. Norton & Company, 1994, 83–89.
– Михалек, Душан: „Последња лекција Стане Ђурић-Клајн", у: Мирјана Веселиновић-Хофман и Мелита Милин (ур.), Стана Ђурић-Клајн и српска музикологија. Београд: Музиколошко друштво Србије, 2010, 165–170.